0.0/5 rating (0 votes)

تحویل لباس

تحویل لباس

کم بودن فاصله سفارش تا تحویل باعث آرامش خاطر مشتری و خیاط است. زمانی که لباس را درست همانطور که خواسته بودید تحویل میگیرید.

 قرار دادن لباس های نیمه دوخته در کمد لباس خیاط باعث فشار ذهنی خیاط میشود.

با داشتن یک کادر مجرب می توان یک تقسیم کار خوب داشت و با مدیریت زمان میتوان خوش قول بودن را یکی از ویژگی های اصلی بک مزون درنظر گرفت.

در بعضی موارد بعد از تحویل لباس از خیاط باید لباس را به خشکشویی برد (حتی با تاکید خود خیاط) و هزینه و زمان دیگری برای لباس درنظر گرفت.

پس اطوی آخر لباس و نوع بسته بندی لباس در زمان تحویل باعث خشنودی و رضایت مشتری است.

آنچه باید بدانیم